PRIVACY VERKLARING

Algemene Privacy verklaring Home of souls

Home of souls, gevestigd aan Riemkamp 9, 7396 CE Terwolde, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.homeofsouls.nl, Riemkamp 9, 7396 CE Terwolde, Tel 0571-291388

D. van Rossen is de Functionaris Gegevensbescherming van Home of souls. Zij is te bereiken via info@homeofsouls.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Home of souls verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Home of souls verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens om de diensten zo goed mogelijk af te stemmen op de bezoekers.

Home of souls verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– De afhandeling van jouw betaling
– Je te kunnen bellen of e-mailen voor het maken van een afspraak
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Eventueel verzenden van onze nieuwsbrief

Geautomatiseerde besluitvorming:
Home of souls neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Home of souls) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
Home of souls bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. De persoonsgegevens worden nog 7 jaar na het laatste bezoek of boeking bewaard en daarna vernietigd.

Delen van persoonsgegevens met derden:
Home of souls verstrekt uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
Home of souls gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Home of souls en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@homeofsouls.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Home of souls wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
Home of souls neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@homeofsouls.nl

Welke persoonsgegevens wij gebruiken en beveiligd opslaan:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld
door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

Scroll naar boven